Všeobecné podmínky poskytování služeb PlanetRomance.cz

1.Poskytovatelem je společnost Planet Romance s.r.o., která provozuje server planetromance.cz

2.Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba starší 18 let, která používáním služeb serveru planetromance.cz vyslovuje souhlas a respektuje tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb. Na registraci na stránkách seznamka.planetromance.cz není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat bez náhrady uživatelský profil i bez udání důvodu. Pokud uživatel nesouhlasí s těmito provozními a obchodními podmínkami, není používání služeb serveru planetromance.cz dovoleno.

3.Provozem serveru se rozumí poskytování služeb spojených s vytvořením a zveřejněním seznamovacího profilu (registrace) za účelem představování uživatelům webu planetromance.cz, prezentace uživatele potenciálním partnerům.

Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

1.Poskytovatel zajistí na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami pro uživatele:

onepřetržitý provoz této seznamovací služby

odohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu

ouživatelskou podporu podle charakteru poskytované služby

2.Uživatel bere na vědomí, že seznamka planetromance.cz je určena výhradně osobám starším 18 let, že při zajišťování provozu služeb poskytovatelem může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě souhlasu s těmito obchodními podmínkami, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat uživatelů, ale za případnou ztrátu dat nenese žádnou odpovědnost.

3.Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu, že nesmí používat více než jeden seznamovací profil a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.

4.Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle souhlasu s těmito obchodními podmínkami, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude:

opublikovat informace v rámci služeb planetromance.cz v rozporu s platnými zákony České republiky

okonat s cílem poškodit nebo ovlivnit funkčnost služeb planetromance.cz

oopakovaně porušovat podmínky definované poskytovatelem pro poskytování služeb planetromance.cz

opoužívat služby planetromance.cz ke komerčním účelům

5.V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením podmínek vznikla.

6.V případě, že se uživatel ke svému účtu nepřihlásí 12 měsíců, může být jeho profil automaticky smazán.

7.uživatel se zavazuje, že nebude provozovat následující aktivity na tomto serveru:

oprofil obsahuje vulgární, nebo sexuálně laděné texty

ověk uživatele je nižší než 18 let

oprovozovatel má podezření, že se jedná o fiktivní profil (např. věk přes 100 let apod)

ouživatel používá profil k jiným účelům, než k seznamování

oprofil obsahuje erotické, nebo pornografické fotografie

oprofil obsahuje urážlivé texty, nebo texty motivované pedofilii, zoofilii, xenofobii a rasismem

oprofil obsahuje jakékoliv komerční, nebo reklamní sdělení, včetně www adresy, nebo její části

Zpracování osobních údajů

1.Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2.Pro účely užívání služeb serveru planetromance.cz uživatelem je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané uživatelem při užívání služeb serveru planetromance.cz (zejména adresné a popisné údaje).

3.Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě uživatel užívá služby serveru planetromance.cz, a jejíchž smluvní stranou je uživatel, jako subjekt osobních údajů.

4.Uživatel bere na vědomí, že ostatním uživatelům serveru budou zobrazovány údaje o jeho křestním jménu, věku, znamení zvěrokruhu, lokalitě, vzdělání, rodinném stavu, fotografie a dále veškeré údaje uživatele, které ve svém seznamovacím profilu uvede. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupněním svého profilu zveřejnění a zpřístupnění jím poskytnuté osobní údaje v rámci služeb serveru planetromance.cz předem neurčenému okruhu osob. Provozovatel zpracovává pouze osobní údaje uživatele, které uživatel zveřejnil v rámci služeb serveru planetromance.cz.

5.V konkrétních případech může provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec podmínek předchozích bodů 3. a 4., pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

6.Uživatel tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje provozovateli souhlas se zasíláním provozních sdělení s informacemi o službách a produktech provozovatele a také zasílání provozních informacích aktivitě profilu uživatele, a to na uživatelem poskytnuté e-mailové adresy. Emaily zasílané uživateli mohou mít informační, reklamní nebo obchodní charakter. Souhlas se zasíláním těchto informací lze kdykoli odvolat.

7.Pokud Uživatel předal či předá provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá provozovateli za způsobenou škodu.

Registrace uživatelů – podmínky

1.Tato seznamka je určena výhradně osobám starším 18 let. Všechny údaje zadávané v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele. Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil.

2.Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.

3.Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se způsobem zpracováním osobních údajů na základě výše uvedených podmínek.